Belangrijke informatie

Wij willen u - als ouder - graag zoveel mogelijk relevante informatie geven. U leest het hier. 

kind2 111959418790

Gezond eten op school

Om genoeg energie binnen te krijgen op een schooldag, zijn er twee eet- en drinkmomenten op de dag: rond 10.00 uur en tussen de middag. De kinderen nemen zelf alles mee in hun schooltas. Wij willen graag samen met u streven naar gezonde voeding op school. Liever een extra boterham of wat fruit, dan koek of snoep in de broodtrommel. Lekker gezond!

kind4 111959418743

Hulp op school

Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school erg belangrijk. Ouders die op school willen helpen ontvangen wij daarom graag. Denk aan hulpouders, biebouders of klassenouders. Laat het ons dan weten via directie.wilhelmina@proceon.nl

iStock 111917671331

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) van de Wilhelminaschool bestaat uit een groep enthousiaste, actieve ouders die het team van de school ondersteunen bij activiteiten binnen en buiten de school. De AC is betrokken bij Kerst en Pasen, bij jaarprojecten, sportevenementen en avondvierdaagse, musical en Kinderboekenweek en andere feest- of schoolactiviteiten. Hierbij werkt ze intensief samen met leerkrachten en klassenouders. 

 

Tevens beheert de AC de jaarlijkse ouderbijdragen en coördineert de uitgaven voor materialen en benodigdheden voor de verschillende evenementen. Zij legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van deze bijdragen. De begroting van de AC wordt voorgelegd aan de schoolleiding en vastgesteld door de Medezeggenschapsraad (MR). 

  

Voor de AC worden regelmatig nieuwe leden gevraagd. Ouders kunnen zich kandidaat stellen of gevraagd worden.  

 

kin 111959419051

Verlof aanvragen

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden de lessen niet op school kan volgen. Dit dient u door middel van het formulier bij de directeur aan te vragen. Indien mogelijk minimaal 8 weken van tevoren. Voor gewichtige omstandigheden mogen wij maximaal tien dagen per jaar verlof verlenen.

Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken bij ons op school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route. 

  

De interne vertrouwenspersonen (IVP) van de Wilhelminaschool zijn: Annemijn Drupsteen (a.drupsteen@proceon.nl) en Rick de Jongh (r.dejongh@proceon.nl).  

 

Zij zijn aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. 

Elke ouder of kind kan op hem of haar een beroep doen als er een probleem is, van welke aard dan ook, waarover u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie wilt of durft te praten of waar u samen niet uitgekomen bent. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. 

  

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersonen zijn geheimhouding plichtig. 

  

Ook kan de klager ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie, waar wij als school bij zijn aangesloten. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren; de interne vertrouwenspersoon of externe vertrouwenspersoon kan u hierbij behulpzaam zijn. 

 

De volledige klachtenregeling is te vinden op www.proceon.nl.