Onderwijs

Leren doe je met en van elkaar

De Wilhelminaschool staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij het onderwijs zo is ingericht dat er ruimte is voor de brede ontwikkeling van kinderen binnen een veilige, plezierige schoolomgeving. 

Alle leerlingen worden uitgedaagd hun talent te ontdekken en verder te ontwikkelen; op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, cultureel en sportief gebied. 

Leerkrachten begeleiden leerlingen in het proces naar ‘eigenaar zijn’ van hun eigen ontwikkeling. Daarbij stemmen leerkrachten hun handelen af op de behoeften van de leerlingen. Wij zijn een eigentijdse school en geloven in ontwikkeling. Als we vernieuwingen doorvoeren doen we dat op basis van weloverwogen keuzes. 

 

We werken vanuit de kernwaarden:  

Veiligheid: de basis van waaruit gewerkt en geleerd kan worden; 

Toekomstgericht: je blijven ontwikkelen om succesvol te zijn nu en in de toekomst; 

Kwaliteit: planmatig werken aan verbetering. 

Wat betekent dit voor ons onderwijs? 

Wij werken volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken. Dit betekent dat wij ruimte bieden voor de verschillende manieren en niveaus van ontwikkelen en leren. Dit doen wij binnen ons leerstofjaarklassensysteem met oog voor de onderwijsbehoeften van het individuele kind. Wij differentiëren bij het geven van instructie, bij de verwerking en naar tempo. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen, vinden zelfstandigheid belangrijk en richten ons op wat een kind kan. 

Leerlingenzorg 

Ons doel is dat ieder kind, via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, de kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend wereldburger te worden.  

Aansluiten bij de onderwijsbehoefte en de leervragen van iedere leerling, is een belangrijk element van de lessen op de Wilhelminaschool. De zorg voor kinderen is een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs. De school besteedt daarom veel aandacht aan de leerlingenzorg.  

De leerlingenzorg is zo georganiseerd, dat zowel leerlingen met meer als met minder mogelijkheden dan de gemiddelde leerling een passend aanbod krijgen. De zorg richt zich op het verbeteren van de leer- en sociale prestaties.  

 

Schoolondersteuningsprofiel 

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, passend bij wat u en uw kind belangrijk vinden en wat nodig is. Daarbij kijkt u uiteraard ook welke ondersteuning de school kan bieden. Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat wat de school voor mogelijkheden heeft om ieder kind een zo goed mogelijke onderwijsplek te bieden. 

 

Drie factoren spelen een rol in de afweging of de school een passend aanbod kan bieden. 

1. De ondersteuningsbehoefte van het kind 

2. De (on)mogelijkheden van de school de leerling met ondersteuningsbehoefte te kunnen begeleiden 

3. De wensen van de ouders. 

Omdat de uitvoering van het stappenplan tijd vraagt, vinden we het belangrijk dat u minimaal een jaar van te voren met ons komt praten, zodat we in alle rust kunnen bekijken of we kunnen bieden wat uw kind nodig heeft.